Cách chọn chuyển đổi tín hiệu Phoenix Contact

Lý do cần lựa chọn

 

 

Tham khảo thêm bài viết rất thú bổ ích từ Phoenix Contact

https://blog.phoenixcontact.com/marketing-sea/2017/01/signal-conditioning-need-isolate-convert-filter-amplify-control-signal/