Cách gán IP cho PLC Phoenix Contact

Thời gian cần thiết:  2 phút.

 1. Chuẩn bị phần mềm cần thiết

  Download phần mềm chuyên dùng đẻ gán địa chi IP cho PLC Phoenix contactact theo link

 2. Gán địa chỉ IP cho máy tính

  Gán cho card mạng của máy tính ( card nối dây LAN ) địa chỉ IP cùng lớp mạng mà định gán cho PLC /RTU chẳng hạn nếu muốn gán cho PLC địa chỉ 192.168.0.53 thì địa chỉ máy tính sẽ là 192.168.0.x

 3. Gán IP với Connect+

  Bật Connect + Chọn Assign IP và điền vào địa chỉ IP mong muốn cho PLC/RTU tiếp theo chọn Next.
  Chờ 15-30s hiện lên loại PLC /RTU với mã Mac thích hợp bắt đầu bằng 00.A0-74…. chọn Next sẽ tự động gán IP cho PLC/RTU