Thông báo ngừng sản xuất dòng chống sét TermiTrab-TT và dòng thay thế

Sau hơn 20 năm kể từ ngày đưa ra thị trường và 4 năm kể từ ngay thông báo hạn chế sản xuất . Phoenix contact sẽ chính thức ngừng sản xuất  dòng chống sét tín hiệu Termitrab kể từ cuối năm 2019 .Chi tiết về ngày cuối đặt hàng và sản phẩm thay thế như trong bảng dưới

Danh mục Termin Trab và hàng thay thế

Sản phẩm ngừng sản xuất

Sản phẩm mới
2803865 - TT-EX(I)-M-24DC 2906820 - TTC-6-1x2-M-EX-24DC-UT
2832124 - TT-EX(I)- 24DC 2906820 - TTC-6-1x2-M-EX-24DC-UT
2805017 - TT-2-PE-12DC  - 
2838173 - TT-2/2- 24DC 2906799 - TTC-6-2X1-24DC-UT
2838186 - TT-2-PE- 24DC 2906798 - TTC-6-1X2-24DC-UT
2839538 - TT-2-PE/S1- 24DC 2908438 - TTC-6-2-HC-24DC-UT-I
2920638 - TT-2-PE/S1-M-24DC 2906719 - TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I
2920641 - TT-2-PE-M-24DC 2906713 - TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I
2920722 - TT-2/2-M-24DC 2906716 - TTC-6-2X1-M-24DC-UT-I
2801055 - TT-ST-2-PE/S1-24DC 2906806 - TTC-6-2-24DC-PT
2801458 - TT-ST-2-PE/S2-24DC 2908439 - TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
2858878 - TT-ST-2-PE-24DC 2906804 - TTC-6-1X2-24DC-PT
2858881 - TT-ST-2/2-24DC 2906805 - TTC-6-2X1-24DC-PT
2858904 - TT-ST-M-2-PE-24DC 2906726 - TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I
2858917 - TT-ST-M-2/2-24DC 2906729 - TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I
2858920 - TT-ST-M-2-PE-24AC 2906727 - TTC-6-1X2-M-48DC-PT-I
2858933 - TT-ST-M-2/2-24AC 2906730 - TTC-6-2X1-M-48DC-PT-I
2920735 - TT-ST-2/2-S-24DC 2906808 - TTC-6-2XTVSD-24DC-PT
2921310 - TT-ST-2/2-S-12DC 2906807 - TTC-6-2XTVSD-12DC-PT
2859424 - TT-ST-M-EX(I)-24DC 2907822 - TTC-6-1x2-M-EX-24DC-PT
2788210 - TT-UKK5-M-F/60AC 2906846 - TTC-6-GDT-D-60AC-UT-I
2795960 - TT-UKK5-M/ 24DC 2906834 - TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I
2795973 - TT-UKK5-M/ 48DC 2906835 - TTC-6-TVSD-D-48DC-UT-I
2788090 - TT-UKK5-D/ 24DC 2906834 - TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I
2788207 - TT-UKK5-D-F/60AC 2906846 - TTC-6-GDT-D-60AC-UT-I
2794686 - TT-UK5/ 12DC 2906829 - TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I
2794699 - TT-UK5/ 24DC 2906831 - TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I
2794709 - TT-UK5/ 48DC 2906832 - TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I
2794712 - TT-UK5/ 60DC 2906833 - TTC-6-TVSD-C-60DC-UT-I
2794741 - TT-UK5/ 12AC 2906829 - TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I
2794754 - TT-UK5/ 24AC 2906831 - TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I
2794767 - TT-UK5/ 48AC 2906832 - TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I
2794770 - TT-UK5/110AC 2906840 - TTC-6-MOV-C-120AC-UT-I
2788391 - TT-UKK5-T-V-24DC-ST 2906841 - TTC-6-MOV-D-24DC-UT-I
2807243 - TT-UKK5-T-V-48DC-ST 2906832 - TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I
2818083 - TT-UKK5-T-V-120AC-ST 2906840 - TTC-6-MOV-C-120AC-UT-I
2788401 - TT-UKK5-T-BE  - 
2794903 - TT-SLKK5/ 24DC 2906837 - TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I
2794916 - TT-SLKK5/ 48DC 2906838 - TTC-6-MOV-C-48DC-UT-I
2794929 - TT-SLKK5/ 60DC 2906839 - TTC-6-MOV-C-60DC-UT-I
2794932 - TT-SLKK5/110DC 2906840 - TTC-6-MOV-C-120AC-UT-I
2794958 - TT-SLKK5/ 24AC 2906837 - TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I
2794961 - TT-SLKK5/ 48AC 2906838 - TTC-6-MOV-C-48DC-UT-I
2794974 - TT-SLKK5/ 60AC 2906839 - TTC-6-MOV-C-60DC-UT-I
2794987 - TT-SLKK5/110AC 2906840 - TTC-6-MOV-C-120AC-UT-I
2765602 - TT-SLKK5-F/110AC 2906844 - TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I
2809597 - TT-SLKK5-S- 12DC 2906829 - TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I
2809607 - TT-SLKK5-S- 24DC 2906831 - TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I
2809610 - TT-SLKK5-S- 48DC 2906832 - TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I
2809649 - TT-SLKK5-S- 24AC 2906831 - TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I
2858140 - TT-STTB-24 2906851 - TTC-6-TVSD-D-24DC-PT-I
2858182 - TT-STTB-PE-24 2906848 - TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
2858205 - TT-STTB-F-PE 2906861 - TTC-6-GDT-C-110AC-PT-I