Thông báo dùng sản xuất dòng FLT-SEC-T3 và hàng thay thế

Với việc thay đổi hoàn toàn công nghệ sản xuất dòng PLT-SEC-T3 sẽ ngừng sản xuất và thay thế bằng dòng sản phẩm mới có nhiều tính năng ưu việt hơn . Chi tiết về mã thay thế vui long tham khảo như bảng dưới

Bảng 1 : Thay thế FLT-SEC bằng dòng mới đi dây dạng vặn vít

No Mã sản phẩm cũ Sản phẩm mới
1 2905223 - PLT-SEC-T3-24-FM 2907916 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT
2 2905225 - PLT-SEC-T3-60-FM 2907917 - PLT-SEC-T3-60-FM-UT
3 2905228 - PLT-SEC-T3-120-FM 2907918 - PLT-SEC-T3-120-FM-UT
4 2905229 - PLT-SEC-T3-230-FM 2907919 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
5 2905232 - PLT-SEC-T3-24-P 2907920 - PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT
6 2905233 - PLT-SEC-T3-60-P 2907921 - PLT-SEC-T3-60-P-UT/PT
7 2905234 - PLT-SEC-T3-120-P 2907922 - PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT
8 2905235 - PLT-SEC-T3-230-P 2907923 - PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT
9 2905557 - PLT-SEC-T3-BE 2907924 - PLT-SEC-T3-BE-FM-UT

Bảng 2 + Thay thế FLT-SEC bằng dòng mới đi dây dạng lò xo

No Mã sản phẩm cũ Sản phẩm mới
1 2905223 - PLT-SEC-T3-24-FM 2907925 - PLT-SEC-T3-24-FM-PT
2 2905225 - PLT-SEC-T3-60-FM 2907926 - PLT-SEC-T3-60-FM-PT
3 2905228 - PLT-SEC-T3-120-FM 2907927 - PLT-SEC-T3-120-FM-PT
4 2905229 - PLT-SEC-T3-230-FM 2907928 - PLT-SEC-T3-230-FM-PT
5 2905232 - PLT-SEC-T3-24-P  -
6 2905233 - PLT-SEC-T3-60-P  -
7 2905234 - PLT-SEC-T3-120-P  -
8 2905235 - PLT-SEC-T3-230-P  -
9 2905557 - PLT-SEC-T3-BE 2907929 - PLT-SEC-T3-BE-FM-PT