Thông báo dừng sản xuất dòng FL Switch LM và hàng thay thế

Với việc ra mắt dòng sản phấm Fl Switch 2000 dòng sản phẩm FL SWITCH LM sẽ ngừng sản xuất và đặt hàng và được thay thế bằng dòng FL Switch 2000 với chi tiêt như bảng dưới

No Sản phẩm ngừng sản xuất Sản phẩm mới
Mã hàng Mã sản phẩm Mã hàng Mã sản phẩm
1 2989828 FL SWITCH LM 4TX/1FX SM 2702329 FL SWITCH 2207-FX SM
2 2891916 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM 2702331 FL SWITCH 2206-2FX SM
3 2989624 FL SWITCH LM 4TX/1FX 2702328 FL SWITCH 2207-FX
4 2832632 FL SWITCH LM 8TX 2702327 FL SWITCH 2208
5 2989239 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM ST 2702333 FL SWITCH 2206-2FX SM ST
6 2989132 FL SWITCH LM 4TX/2FX ST 2702332 FL SWITCH 2206-2FX ST
7 2989527 FL SWITCH LM 5TX 2702326 FL SWITCH 2205
8 2832658 FL SWITCH LM 4TX/2FX 2702330 FL SWITCH 2206-2FX
9 2989721 FL SWITCH LM 4TX/1FX ST 2702332 FL SWITCH 2206-2FX ST
10 2989925 FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST 2702333 FL SWITCH 2206-2FX SM ST
11 2989336 FL SWITCH LM 5TX-E 2702326 FL SWITCH 2205
12 2891466 FL SWITCH LM 8TX-E 2702327 FL SWITCH 2208
13 2891660 FL SWITCH LM 4TX/2FX-E 2702330 FL SWITCH 2206-2FX
14 2702360 FL SWITCH LM 8TX/MAN 2702327 FL SWITCH 2208
15 2989446 FL SWITCH LM 8TX-B 2702327 FL SWITCH 2208