Thông báo dùng sản xuất dòng FL COM SERVER RS485/RS232 và hàng thay thế

Do tính chiến lược và tăng sức cạnh tranh trên thị trường dòng sản phẩm FL COM SERVER RS485 và FL COM SERVER RS232 sẽ ngừng sản xuất và được thay thế bằng dòng mới FL COMSERVER UNI 232/422/485

No Sản phẩm ngừng sản xuất Sản phẩm mới
Mã hàng Mã sản phẩm Ngày ngừng đặt hàng Mã hàng Mã sản phẩm
1 2708740 FL COM SERVER RS485 31.10.2017 2313452 FL COMSERVER UNI 232/422/485
2 2744490 FL COM SERVER RS232 31.10.2017 2313452 FL COMSERVER UNI 232/422/485