Step- Power supply – Dòng nguồn công suất nhỏ vỏ nhựa, dẹt đầu vào AC/DC

 

Mã đặt hàng Miêu tả
2320513 STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2
2868541 STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5
2868538 STEP-PS/ 1AC/12DC/1
2868554 STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL
2868567 STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5
2868570 STEP-PS/ 1AC/12DC/3
2868583 STEP-PS/ 1AC/12DC/5
2868619 STEP-PS/ 1AC/15DC/4
2868596 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
2868622 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL
2868635 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
2868648 STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75
2868651 STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
2868664 STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2
2868677 STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS
2868680 STEP-PS/ 1AC/48DC/2
2868716 STEP-PS/48AC/24DC/0.5
2904945 STEP-PS/277AC/24DC/3.5