SAC-M12 Dòng giắc cắm công nghiệp M12 cho nguồn & data của Phoenix Contact

SAC M12 là dòng sản phẩm giắc cắm công nghiệp có dải sản phấm rộng nhất của Phoenix Contact . SAC-M12 có số chân cắm từ 3 chân tới 9 chân và dòng điện từ 250mA  ( Cho tín hiệu ) tới 50A ( cho nguồn ) . SAC có 3 loai chính : *Loại giắc cắm không dây *Loại giắc cắm có 1 đầu kèm dây có độ dài tùy lựa chọn *Loại giắc cắm có giắc ở cả 2 dầu  

Dòng sản phẩm M12 phổ thông hay bán ở Vietnam

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 1430132 SAC-12P- 3,0-35T/FS SH SCO
2 1430145 SAC-12P- 5,0-35T/FS SH SCO
3 1430637 SAC-12P- 5,0-PUR/FS SCO
4 1430190 SAC-12P-10,0-35T/FR SH SCO
5 1694091 SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS
6 1519781 SAC-3P-M12MS-M 8SIFS
7 1511789 SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21
8 1668247 SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR
9 1668124 SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS
10 1683002 SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
11 1454367 SAC-5P- 1,5-802/M12FR-3L
12 1682948 SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS SH
13 1404092 SAC-5P-10,0-600/M12FR FB
14 1500761 SAC-5P-10,0-PUR/M12FR SH
15 1500758 SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH
16 1527744 SAC-5P-10,0-PVC/M12FS SH BK
17 1514579 SAC-5P-M12FY/0,5-920/M12MS-FS
18 1500745 SAC-5P-M12MR/10,0-PUR SH
19 1507803 SAC-5P-M12MS PB TR
20 1514100 SAC-5P-M12MS/ 3,0-920/M12FS
21 1500910 SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
22 1507560 SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS
23 1514333 SAC-5P-M12MS/ 8,0-920/M12FS
24 1669767 SAC-5P-M12MS/1,5-PUR
25 1681606 SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS
26 1500732 SAC-5P-M12MS/10,0-PUR SH
27 1404101 SAC-5P-M12MS/3,0-600/M12FS FB
28 1541186 SAC-5P-M12T/2XM12 VP
29 1553284 SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA
30 1424656 SACC-M12FR-4PL M
31 1553297 SACC-M12FR-5CON-PG 7-VA
32 1430433 SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH
33 1500790 SACC-M12FR-5CON-PG9
34 1553242 SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA
35 1424655 SACC-M12FS-4PL M
36 1662968 SACC-M12FS-5CON-PG 7-M
37 1694305 SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH
38 1424652 SACC-M12FS-5PL M
39 1511860 SACC-M12FS-8CON-PG 9-SH
40 1507777 SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU
41 1553611 SACC-M12FSD-4Q SH
42 1404642 SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M
43 1404644 SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
44 1553200 SACC-M12MR-4CON-PG 7-VA
45 1693429 SACC-M12MR-5CON-PG 7-SH
46 1554539 SACC-M12MRD-4Q SH PN
47 1553161 SACC-M12MS-4CON-PG 7-VA
48 1404415 SACC-M12MS-4CON-PG11-M PWR
49 1663116 SACC-M12MS-5CON-PG 7-M
50 1693416 SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH
51 1511857 SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH
52 1513334 SACC-M12MS-8CON-PG9-M
53 1507764 SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU
54 1521258 SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH
55 1543223 SACC-M12MSD-4Q SH
56 1404643 SACC-M12MST-3PECON-PG11-M
57 1559592 SACC-MS-12PCON SCO
58 1555363 SAC-17P- 5,0-PVC/FS SCO
59 1407501 NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO
60 1407416 NBC-MS/ 5,0-94B/R4AC SCO
61 1107269 SACC-M12FSS-3PECON-PG 9-M
62 1107268 SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M