MACX MCR-EX Dòng cách ly và chuyển đổi tín hiệu chuyên dụng môi trường phòng nổ

MACX MCR-EX là dòng chuyển đổi và cách ly tín hiệu chuyên dụng cho môi trường phòng nổ EX-i . MACX MCR-EX được phép sử dụng trong EX Zone 2 có chứng chỉ an toàn SIL2 theo IEC 61850 .Cũng như dòng MACX MCR  dòng MACX MCR-EX cho phép lập trình và cấu hình đấu vào ra một cách dễ dàng qua phần mềm hoặc thanh gạt trên mặt thiết bị

Các chứng chỉ cơ bản dòng MACX MCR-EX

Logo Logo Logo Logo
Chi tiết về giá bán và thông số kỹ thuật dòng MACX MCR vui lòng tham khảo theo link

Các sản phẩm thông dụng dòng MACX MCR-EX

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2865340 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
2 2865366 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I
3 2865382 MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
4 2865793 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP
5 2908855 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S
6 2908856 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP
7 2924016 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP
8 2924029 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP
9 2924236 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP
10 2924676 MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP
11 2865405 MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
12 2924032 MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP
13 2865573 MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC
14 2865586 MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC
15 2865654 MACX MCR-EX-T-UI-UP
16 2865751 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP
17 2924168 MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC
18 2924689 MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP
19 2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP
20 2865434 MACX MCR-EX-SL-NAM-R
21 2865450 MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO
22 2865463 MACX MCR-EX-SL-NAM-2T
23 2865476 MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO
24 2865489 MACX MCR-EX-SL-2NAM-T
25 2865984 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP
26 2866006 MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM
27 2905723 MACX MCR-EX-SL-NAM-YO
28 2905724 MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP
29 2907404 MACX MCR-EX-SL-NAM-HO
30 2907405 MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP
31 2924045 MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP
32 2924061 MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP
33 2924074 MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP
34 2924087 MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP
35 2924090 MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP
36 2924249 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
37 2924883 MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP
38 2865492 MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP
39 2865515 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP
40 2865609 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP
41 2865764 MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP
42 2905669 MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD
43 2905674 MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP
44 2906155 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD
45 2906156 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP
46 2924100 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP
47 2924113 MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP
48 2924126 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP
49 2924139 MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP
50 2924867 MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD
51 2924870 MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP
52 2924841 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SICK
53 2904970 MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR
54 2905679 MACX MCR-EX-I20
55 2905680 MACX MCR-I20
56 2905846 MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP
57 2925002 MACX MCR-EX-CJC
58 2907216 FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP
59 2907781 FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP
60 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP
61 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
62 2864532 MCR-FL-HT-T-I-EX
63 2864545 MCR-FL-HT-TS-I-EX
64 2864574 MCR-FL-T-LP-I-EX
65 2864587 MCR-FL-TS-LP-I-EX
66 2904871 MCR-FL-TS-LP-I-EX-200
67 2904872 MCR-FL-TS-LP-I-EX-400
68 2904873 MCR-FL-TS-LP-I-EX-800
69 2905712 MCR-FL-TS-LP-EX/-+200
70 2908743 FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT
71 2904959 MACX PL-EX-RPSSI-2I
72 2904960 MACX PL-EX-RPSSI-2I-SP
73 2904963 MACX PL-EX-RPSS-2I-2I
74 2904964 MACX PL-EX-RPSS-2I-2I-SP
75 2904912 MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
76 2904910 MACX PL-EX-T-UIREL-UP
77 2865243 PI-EX-RPSS
78 2865696 PI-EX-AIS
79 2835613 PI-EX-IDS-I/I
80 2865311 PI-EX-RTD
81 2865324 PI-EX-TC
82 2835341 PI-EX-NAM/RNO-NE
83 2835367 PI-EX-NAM/RNC-NE
84 2835574 PI-EX-NAM/TO
85 2865117 PI-EX-NAM/TO-P
86 2865120 PI-EX-DO/REL-S
87 2865188 PI-EX-SD-21-60
88 2865201 PI-EX-SD-21-25
89 2865298 PI-EX-SD-24-48
90 2865913 PI-EX-SD-21-40
91 2835325 PI-EX-ES-1/3
92 2835383 PI-EX-MB/16/D-SUB
93 2835558 PI-EX-MB/ 8/3/D-9SUB
94 2835587 PI-EX-MB/16/3/D-SUB
95 1052458 MACX MCR-EX-TC-I-C
96 1052463 MACX MCR-EX-RTD-I-C
97 1052652 MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
98 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I
99 1050233 MACX MCR-EX-TC-I
100 1050252 MACX MCR-EX-RTD-I-SP