ILC 3×0 Dòng Master PLC cao cấp trong quá khứ của Phoenix Contact