FLK Dòng Front Adapter chuyên dụng cho các loại PLC/DCS

Dòng sản phẩm Front Apdapter thông dụng hay bán ở thị trường Vietnam

No Order Code Product Code
1 2293446 FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A
2 2293459 FLKM 14-PA-SLC500/OUT
3 2293462 FLKM 14-PA-SLC500/IN
4 2293475 FLKM 14-PA-SLC500/IN/M
5 2296427 FLKM 50-PA-AB/1756
6 2296430 FLKM 50-PA-AB/1756 IN
7 2302735 FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC
8 2302748 FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC
9 2302861 FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC
10 2302874 FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC
11 2901037 FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC
12 2901892 FLKM 50-PA-AB/1756/UNI/EXTC
13 2290009 FLKM 14-PA/GE/DO
14 2290038 FLKM 14-PA/GE/DI
15 2321473 FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI
16 2321486 FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN
17 2908042 FLKM 50-PA-GE/RXI/AN
18 2302751 FLKM 14-PA-INLINE/IN16
19 2302764 FLKM 14-PA-INLINE/OUT16
20 2302777 FLKM 14-PA-INLINE/32
21 2304128 FLKM 14-PA-INLINE/IN 8
22 2304131 FLKM 14-PA-INLINE/OUT 8
23 2900889 FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
24 2294306 FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q
25 2294416 FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q
26 2903208 FLKM 14-PA-MODI/M340
27 2288587 FLKM 50-PA-S135/P
28 2294429 FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400
29 2294445 FLKM 50-PA-S300
30 2294500 FLKM 50-PA-S400
31 2294908 FLKM 50-PA-S400(3-48)
32 2296281 FLKM 50/4-FLK14/PA-S300
33 2299770 FLKM 14-PA-S300
34 2302722 FLKM 14-PA-S300/AN
35 2314749 FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR
36 2318237 FLKM 16-PA- 331-1KF/I/MINI-MCR
37 2318240 FLKM 16-PA- 332-5HF/I/MINI-MCR
38 2321952 FLKM 50-PA/DO326/S7-300
39 2907381 FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
40 2907382 FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500
41 2907383 FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500
42 2907384 FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
43 2907385 FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500
44 2907386 FLKM 50-PA/AN/S7-1500
45 2301723 FLKM S135/S400/SO120
46 2301736 FLKM S135/S400/SO121
47 2301749 FLKM S135/S400/SO122
48 2301778 FLKM S135/S400/SO125
49 2301781 FLKM S135/S400/SO126
50 2301794 FLKM S135/S400/SO127
51 2306294 FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137
52 2307248 FLKM S115/S400/SO155
53 2314613 FLKM S135-460-4UA/I/S400
54 2314626 FLKM S135-470-4UC/I/S400
55 2314736 FLKM S135/S7/FLK50/PLC
56 2314846 FLKM S135-431-4UA/S400
57 2314859 FLKM S135-454-4UA/S400
58 2314862 FLKM S135-460-4UA/U/S400
59 2314875 FLKM S135-465-4UA/T/S400
60 2314888 FLKM S135-465-4UA/UI/S400
61 2314891 FLKM S135-470-4UC/U/S400
62 2314901 FLKM S115-454-7LA/S400
63 2314985 FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE
64 2314998 FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE
65 2315007 FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE
66 2318017 FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE
67 2296414 FLKM 50-PA-S300/6J/SMKDS1
68 2307662 FLKM 50-PA-S300/SO167
69 2901603 FLKM S135/42XMKDSN
70 2322029 FLKM-PA-D37/HW/C300
71 2900622 FLKM-PA-D37/HW/AN/C300
72 2900924 FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300
73 2901423 FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300
74 2901879 FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300
75 2902090 FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB
76 2905198 FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300
77 2905321 FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300
78 2314299 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC
79 2314309 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC
80 2314312 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC
81 2314325 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC
82 2314338 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC
83 2314341 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC
84 2314354 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC
85 2314367 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC
86 2314370 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC
87 2314383 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC
88 2314396 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC
89 2314406 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC
90 2314419 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC
91 2314422 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC
92 2314435 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC
93 2314503 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC
94 2314516 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC
95 2314529 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC
96 2314532 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC
97 2314545 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC
98 2314558 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC
99 2314561 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC
100 2314574 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC
101 2314587 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC
102 2314655 CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC
103 2314668 CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC
104 2314671 CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC
105 2314684 CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC
106 2314765 CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC
107 2314778 CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC
108 2314927 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC
109 2314930 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC
110 2314943 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC
111 2314956 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC
112 2314969 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC
113 2314972 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC
114 2318978 CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC
115 2318981 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC
116 2321334 CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC
117 2321347 CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC
118 2321350 CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC
119 2321363 CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC
120 2321376 CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC
121 2321389 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC
122 2321392 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC
123 2321402 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC
124 2321415 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC
125 2321428 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC
126 2321431 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC
127 2321444 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC
128 2321457 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC
129 2321499 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC
130 2321509 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC
131 2321512 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC
132 2321525 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC
133 2321538 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC
134 2321541 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC
135 2321554 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC
136 2321567 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC
137 2321570 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC
138 2321583 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC
139 2321596 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC
140 2321606 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC
141 2321619 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC
142 2321622 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC
143 2321839 CABLE-50/FLK50/25,0M/YUC
144 2322773 CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC
145 2322786 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC
146 2900991 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC
147 2901017 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC
148 2901052 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC
149 2901384 CABLE-40/2FLK16/28,0M/YUC
150 2901386 CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC
151 2902797 CABLE-40/2FLK16/21,0M/YUC
152 2902798 CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC
153 2902799 CABLE-40/2FLK16/24,0M/YUC
154 2902800 CABLE-50/4FLK14/22,0M/YUC
155 2902912 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC
156 2904487 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC
157 2904488 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC
158 2904636 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC
159 2904637 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC
160 2904638 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC
161 2904639 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC
162 2904640 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC
163 2904641 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC
164 2904642 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC
165 2904643 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC
166 2904644 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC
167 2904645 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC
168 2904646 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC
169 2904647 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC
170 2904648 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC
171 2904649 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC
172 2904650 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC
173 2904651 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC
174 2904652 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC
175 2904653 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC
176 2904739 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC
177 2904740 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC
178 2904741 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC
179 2904742 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC
180 2904743 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC
181 2904744 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC
182 2904745 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC
183 2904746 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC
184 2904747 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC
185 2904748 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC
186 2904749 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC
187 2904750 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC
188 2904751 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC
189 2904752 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC
190 2904753 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC
191 2904985 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC
192 2904986 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC
193 2904987 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC
194 2904988 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC
195 2904989 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC
196 2904990 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC
197 2904991 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC
198 2904992 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC
199 2904993 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC
200 2904994 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC
201 2904995 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC
202 2904996 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC
203 2904997 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC
204 2904998 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC
205 2904999 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC
206 2905000 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YOC
207 2905001 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC
208 2905002 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC
209 2909605 FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2200/YUC
210 2905862 IA100 NOSECONE GROUPA D37M
211 2905863 IA100 NOSECONE GROUPB D37M
212 2905864 IA100 NOSECONE GROUPC D37M
213 2905865 IA100 NOSECONE GROUPD D37M
214 2321790 VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7
215 2321800 VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7
216 2321910 VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7
217 2322443 VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7
218 2322456 VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7
219 2322469 VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7
220 2322472 VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7
221 2322485 VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7
222 2322498 VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7
223 2322508 VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7
224 2322511 VIP-PA-FLK50/ 6,0M/S7
225 2322524 VIP-PA-FLK50/ 7,0M/S7
226 2322537 VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7
227 2322540 VIP-PA-FLK50/10,0M/S7
228 2322553 VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7
229 2322566 VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7
230 2322579 VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7
231 2322582 VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7
232 2322595 VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7
233 2322605 VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7
234 2322618 VIP-PA-FLK50/4X14/ 5,0M/S7
235 2322621 VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7
236 2322634 VIP-PA-FLK50/4X14/ 7,0M/S7
237 2322647 VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7
238 2322650 VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7
239 2322663 VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7
240 2322676 VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7
241 2322689 VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7
242 2322692 VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7
243 2322702 VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7
244 2322715 VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7
245 2322728 VIP-PA-FLK14/ 5,0M/S7
246 2322731 VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7
247 2322744 VIP-PA-FLK14/ 7,0M/S7
248 2322757 VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7
249 2322760 VIP-PA-FLK14/10,0M/S7
250 2901458 VIP-PA-FLK14/FS/ 2,0M/S7
251 2901460 VIP-PA-FLK50/FS/ 1,5M/S7
252 2901461 VIP-PA-FLK50/FS/ 2,0M/S7
253 2901462 VIP-PA-FLK50/FS/ 2,5M/S7
254 2904702 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7
255 2904703 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7
256 2904704 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7
257 2904705 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7
258 2904706 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7
259 2904707 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7
260 2904708 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 4,0M/S7
261 2904709 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 5,0M/S7
262 2904710 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 6,0M/S7
263 2904711 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7
264 2904712 VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7
265 2904713 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7
266 2904714 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7
267 2904715 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7
268 2904716 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7
269 2904717 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7
270 2904718 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7
271 2904719 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7
272 2904720 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 5,0M/S7
273 2904721 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7
274 2904722 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 8,0M/S7
275 2904723 VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7
276 2904724 VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7
277 2904725 VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7
278 2904726 VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7
279 2904727 VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/S7
280 2904728 VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/S7
281 2904729 VIP-PA-PWR/20XOE/ 8,0M/S7
282 2904730 VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7
283 2904731 VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7
284 2904732 VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7
285 2904733 VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7
286 2904734 VIP-PA-PWR/40XOE/ 4,0M/S7
287 2904735 VIP-PA-PWR/40XOE/ 6,0M/S7
288 2904736 VIP-PA-PWR/40XOE/ 8,0M/S7
289 2904737 VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7
290 2905516 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 0,5M/S7
291 2905517 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7
292 2905518 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7
293 2905519 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7
294 2905520 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7
295 2905521 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7
296 2905522 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7
297 2905523 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7
298 2905524 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 6,0M/S7
299 2905525 VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 8,0M/S7
300 2905526 VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7
301 2905528 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 0,5M/S7
302 2905529 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7
303 2905531 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7
304 2905532 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7
305 2905533 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7
306 2905534 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7
307 2905535 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7
308 2905536 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 5,0M/S7
309 2905537 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 6,0M/S7
310 2905538 VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 8,0M/S7
311 2905539 VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7
312 2908902 VIP-PA-PWR/40XOE/HF/10,0M/S7
313 2908903 VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 8,0M/S7
314 2908904 VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 6,0M/S7
315 2908905 VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 4,0M/S7
316 2908907 VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 3,0M/S7
317 2908908 VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7
318 2908909 VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 1,0M/S7
319 2908910 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/10,0M/S7
320 2908911 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 8,0M/S7
321 2908912 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 6,0M/S7
322 2908913 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 4,0M/S7
323 2908914 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 3,0M/S7
324 2908915 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 2,0M/S7
325 2908916 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 1,0M/S7
326 2904889 FLKM 10-PA-ROC800