FLKM-D Dòng Terminal board cho các hệ thống Scada/DCS

Dòng sản phẩm Terminal thông dụng hay bán ở thị trường Vietnam

No Order Code Product Code
1 2281115 FLKM-D37 SUB/S
2 2281128 FLKM-D 9 SUB/S
3 2281131 FLKM-D15 SUB/S
4 2281144 FLKM-D25 SUB/S
5 2281157 FLKM-D50 SUB/S
6 2281186 FLKM-D 9 SUB/B
7 2281199 FLKM-D15 SUB/B
8 2281209 FLKM-D25 SUB/B
9 2281212 FLKM-D37 SUB/B
10 2281225 FLKM-D50 SUB/B
11 2281678 FLKM-D 9 SUB/B/LA
12 2281694 FLKM-D25 SUB/B/LA
13 2281704 FLKM-D37 SUB/B/LA
14 2281720 FLKMS-D25 SUB/S
15 2281746 FLKMS-D50 SUB/S
16 2281759 FLKMS-D25 SUB/B
17 2281762 FLKMS-D37 SUB/B
18 2281775 FLKMS-D50 SUB/B
19 2287630 FLKMS-D37 SUB/S (1-37)
20 2294322 FLKMS-D25 SUB/S (1-25)
21 2294351 FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
22 2294364 FLKMS-D37 SUB/B (1-37)
23 2302984 FLKM-D 9 SUB/S/ZFKDS
24 2302997 FLKM-D15 SUB/S/ZFKDS
25 2303006 FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS
26 2304018 FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS
27 2304021 FLKM-D50 SUB/S/ZFKDS
28 2304034 FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS
29 2304047 FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS
30 2304050 FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS
31 2304063 FLKM-D37 SUB/B/ZFKDS
32 2304076 FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
33 2293611 UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS
34 2293624 UM 45-D15SUB/S/ZFKDS
35 2293637 UM 45-D25SUB/S/ZFKDS
36 2293640 UM 45-D37SUB/S/ZFKDS
37 2293653 UM 45-D50SUB/S/ZFKDS
38 2293666 UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
39 2293679 UM 45-D15SUB/B/ZFKDS
40 2293682 UM 45-D25SUB/B/ZFKDS
41 2293695 UM 45-D37SUB/B/ZFKDS
42 2293705 UM 45-D50SUB/B/ZFKDS
43 2962722 UM 45-D 9SUB/B
44 2962735 UM 45-D15SUB/B
45 2962748 UM 45-D25SUB/B
46 2962751 UM 45-D37SUB/B
47 2962764 UM 45-D50SUB/B
48 2962777 UM 45-D 9SUB/S
49 2962780 UM 45-D15SUB/S
50 2962793 UM 45-D25SUB/S
51 2962803 UM 45-D37SUB/S
52 2962816 UM 45-D50SUB/S
53 2959560 UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
54 2959573 UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
55 2959586 UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q
56 2959599 UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
57 2959609 UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
58 2959612 UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q
59 2959625 UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
60 2959638 UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q
61 2959641 UM 45-D50SUB/B/FRONT/Q
62 2959654 UM 45-D50SUB/S/FRONT/Q
63 2280297 DFLK-D15 SUB/S
64 2280307 DFLK-D15 SUB/B
65 2280310 DFLK-D25 SUB/S
66 2280323 DFLK-D25 SUB/B
67 2280336 DFLK-D37 SUB/S
68 2280349 DFLK-D37 SUB/B
69 2283870 DFLK-D 9 SUB/S
70 2287135 DFLK-D 9 SUB/B
71 2287669 DFLK-D50 SUB/B
72 2291286 DFLK-D50 SUB/S
73 2903052 DFLK-D 9 SUB/M/FKCT
74 2903054 DFLK-D15 SUB/M/FKCT
75 2903055 DFLK-D25 SUB/M/FKCT
76 2903056 DFLK-D37 SUB/M/FKCT
77 2903058 DFLK-D50 SUB/M/FKCT
78 2903063 DFLK-D 9 SUB/F/FKCT
79 2903065 DFLK-D15 SUB/F/FKCT
80 2903067 DFLK-D25 SUB/F/FKCT
81 2903069 DFLK-D37 SUB/F/FKCT
82 2903070 DFLK-D50 SUB/F/FKCT
83 2291901 FLKM-D25 SUB/B/SO377
84 2294270 DFLK-D37 SUB/S/SO423
85 2295936 FLKMS-D25 SUB/B/ZFK3DS/PE
86 2295949 FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE
87 2295952 FLKMS-D37 SUB/B/ZFK3DS/PE
88 2295965 FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
89 2295978 FLKMS-D15 SUB/S/ZFKKDS/PE
90 2298425 FLKM-D15 SUB/S/2D9SUB/SO27
91 2298894 FLKMS-D37SUB/S/32IM/SI/LA/SO47
92 2300863 DFLK-D62 SUBH/S
93 2301613 UMK- D 9SUB/B/ZFKDS/SO109
94 2319773 UM- D25SUB/F/PTS/MSTB/1855-AI
95 2902086 UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AO
96 2902087 UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
97 2907442 UM 108-4XD15SUB/S/SC068
98 2907911 UM45-D37SUB/M/F/SC072
99 2968182 UM 45-D25SUB/S/SWITCH/BK/SO495
100 2979375 UM 72-HAUNI/1001DN/SO410
101 2908888 FLX-D37F/32OSC/24DC/DI/TDC3K
102 2908889 FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
103 2908890 FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K
104 2908891 FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K
105 2908892 FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K
106 2956709 UM-EC28-R
107 2956712 UM-EC28-L
108 2975641 UMK- EC56/56-XUL
109 2975670 UMK- EC56/56-XUR
110 2975764 UMK- EC56/32-XOL
111 2975777 UMK- EC56/32-XUR
112 2975780 UMK- EC56/32-XUL
113 2975858 UMK- EC56/32-XOR
114 2975890 UMK- EC56/56-XOL
115 2975900 UMK- EC56/56-XOR
116 2976158 UMK- EC56/FRONT 2,5V/L
117 2976161 UMK- EC56/FRONT 2,5V/R
118 2976284 UMK- EC38/38-XOL
119 2976297 UMK- EC38/38-XOR
120 2900109 UMK- EC90/32/EX-XOR
121 2900110 UMK- EC90/32/EX-XOL
122 2900112 UMK- EC56/25/EX -R
123 2900113 UMK- EC56/25/EX -L
124 2900114 UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R
125 2900115 UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L
126 2969068 UMK- EC90/32/EX-XUR
127 2969071 UMK- EC90/32/EX-XUL
128 2307934 UMK- EC56F/56-XOL/SO171
129 2976640 UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
130 2976653 UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUL