AXC dòng Axioline PLC – PLC với vòng quyét nhanh nhất thế giới