IKI-50 cho ứng dụng lưới điện thông minh ( Smart Grid)

 

Mô tả cách sử dụng IKI-50 và module giám sát/đo lường điện áp để giám sát/điều khiển lưới điện trung thế