Tương lai cúa Ethernet công nghiệp Giải pháp Cáp Ethernet một sợi ( Single Fair Ethernet)

Các video giải thích một cách chi tiết tại sao trong vòng 2 năm tới Ethernet một cặp lại có thể trờ thành một chuẩn Ethernet công nghiệp được quan tâm nhất